سيستم هاي جامع و يكپارچه تلفن گوياي نيكسان

ارتباط دو طرفه با مخاطبين ، از مهمترين دغدغه هاي سازمانها و نهادهاي تجاري ، علمي ، فرهنگي و … ميباشد كه در اين راستا ، تلفن گوياي نيكسان نرم افزاري جهت تسهيل نمودن ارتباط دو طرفه بين يك سازمان ، شركت ، نهاد و … با مخاطبين و ارباب رجوعان بوده كه از آن بمنظور كاهش هزينه هاي مركز ، حذف وظايف تكراري پرسنل ، ارائه سرويس هايشهروند الكترونيك و تكريم ارباب رجوع و … نيز استفاده مي شود.
نرم افزار تلفن گویا مركز شما را مكانيزه و قابليت اتصال به كليه نرم افزارهاي ديگر همچون اتوماسيون مالي ، اداري و … جهت ارائه سرويس هاي الكترونيكي به مخاطبان را دارد.