FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

تنظیمات Busy Tone  و قطع تماس در گیتوی FXO 

کاربرد در مدل های

4108 - 4104

تاریخ بروز آوری

1397/05/05

تنظیمات سمت گیتوی :

اگر در تماس برقرار شده , بعد از قطع کردن تماس از سمت تماس گیرنده  , تماس از روی گیتوی قطع نشود و خط را اشغال نگه دارد,  به معنی این است که تنظیمات مربوط به  Busy Tone  گیتوی به درستی انجام نشده است .

برای این منظور باید در سربرگ  FXO LINE در قسمت  Dialing  گزینه های موجود در قسمت Call Progress Tones    با اعداد مرتبط و استاندارد با خطوط ایران یا خطوط تلفن استفاده شده (که نحوه به دست آوردن اعداد در ادامه شرح داده شده است )تکمیل شود .

* لازم به ذکر است  عدد 36  مربوط به  On Time 1  و  Off Time 1  است که عدد اصلی آنها 360 می باشد که باید در این قسمت با این فرمت نوشته شود .


 همچنین لازم است در همین سربرگ ,گزینه   Enable Tone Disconnect را Y   قرار دهید .

  چگونگی ضبط سیگنال قطع تماس : (Disconnect)

زمانی که تماس گیرنده ارتباط خود را قطع می کند ، سیگنال از مرکز مخابراتی برای دستگاه تلفن ارسال می گردد . در سیستم های تلفن گویا برای تشخیص قطع آنی کاربر تماس گیرنده ,نیاز به تشخیص سیگنال آن می باشد. به این سیگنال  اصطلاحاً DC گفته می شود . جهت ضبط و تنظیم باید به صورت زیر عمل کرد:

در سیستم تلفنی (مانند الستیکس)  امکان رکورد داخلی مورد نظر را فعال نمایید . سپس با خطی دیگر , خط تلفن متصل به گیتوی را شماره گیری نمایید به طوری که تماس به همان داخلی مود نظر هدایت شود و داخلی تماس را پاسخ دهد  . سپس تماس گیرنده , تماس  را قطع کند  ولی پاسخ دهنده داخلی ارتباط را نگه دارد به طوری که از روی خط بوق اشغال پخش شود . بوق های اشغال هم حتما باید رکورد شده باشد و درنهایت تماس را قطع کند.

سپس فایل ذخیره شده را با نرم افزار Cool Edit 2.0 باز کرده و مانند زیر عمل کنید.

درشکل زیر  نشانگر ماوس را روی یکی از قسمت های سبز رنگ کلیک کنید تا نوار نقطه چین زرد رنگ عمودی در صفحه ظاهرشود , در نوار منو گزینه Analyze را انتخاب کرده و روی گزینهShow Frequency Analysis  (Alt+Z) کلیک کنید.

 

 

در کادر باز شده , عدد نشان داده شده مقدار فرکانس1  ( F1)  خط شما را نمایش می دهد.  (400 درنظر گرفته می شود)

 

 پس از بدست آوردن مقدار فرکانس مقدار  OnTime(مدت زمان ارسال سیگنال) و OffTime (مدت زمان عدم ارسال سیگنال) را بدست می آوریم .

 از ابتدا تا انتهای یک OnTime( یک قسمت سبز رنگ  ) را انتخاب کرده که در شکل زیر با رنگ سفید مشخص شده است . مقدار Length  فرکانس انتخاب شده را در سمت راست ، پایین صفحه مشاهده می کنید.  ( عدد 499 می باشد که بهتر است 500 در نظر گرفته شود .)

OnTime1 = 500

قسمت انتخاب شده در شکل زیر که با رنگ سفید مشخص شده است OffTime می باشد . در همان قسمتی که مقدارOnTime را مشاهده کردید مقدار  OffTime را نیز مشاهده کنید.

 Off Time1 = 500

 

با توجه به اعداد بدست آمده , گزینه های مرتبط به تنظیمات Busy Tone گیتوی که در ابتدای توضیحات اشاره کردیم را به طریق زیر جایگزاری می کنیم .بقیه اعداد و تنظیمات به حالت پیش فرض باقی میمانند.

f1  =400    ( f2 باید صفر باشد)

On Time1 =500   که باید در تنظیمات 50 نوشته شود .

Off Time1 =500که باید در تنظیمات 50 نوشته شود .

 

Dial Tone : ch1-4:f1=400@-11,f2=0@-11,c=0/0

RingbackTone : ch1-4:f1=400@-11,f2=0@-11,c=200/400

Busy Tone   : ch1-4:f1=400@-20,f2=0@-11,c=50/50

Recorder Tone : ch1-4:f1=400@-25,f2=0@-11,c=0/0

پایان

بالا